”Grimman”

Flugfiskeplatsen ”Grimman” är ett gammalt notvarp.
Efter att notfisket upphörde under 1990-talet har ”Grimman” kraftigt förändrats.

Under september 2016 har stenkistan tagits bort samt de runda stenblocken som då fanns i
stenkistan har placerats ut i älven, det grävdes också i älvens botten för att skapa gropar så 
att fisken kan vila efter passagen i forsen.

Forsnacken har också förändrats. I den grävda flottningsrännan har stora stenblock placerats ut
för att dämpa vattenflödet.

Efter detta biotopvårdsprojekt har ”Grimman” blivit en mycket bra flugfiskeplats.
Speciellt vår- och höstflugfisket efter havsöring. Även lax kan fiskas på nacken.
Det gäller att kasta långt mot norra sidan där laxen stannar till vid några stora stenar.

Norra sidan av älven, ”Norra Grimman” som jag kallar platsen, är mycket bra. Du kan börja fisket en
bit uppströms det gamla regnskyddet och fiska dig ner mot nacken. 

Flygfoto över Dingersjöforsen med ”Grimman” i bildens nedre högra kant. Observera de utlagda stenblocken i älven nedströms mot forsnacken. (Bildens överkant). Flöde 45 kbm. Foto 6 oktober 2016.

Senvinter runt Ljungan. Flöde 100 kbm/s. Foto 30 mars 2018.

Flugfiskare i Ljungans kalla vatten. Någon grad över noll. Flöde 100 kbm/s. Foto 30 mars 2018.

Vårflod i Ljungan! Flöde 570 kbm/s. Foto 16 maj 2018 vid rastplatsen ”Grimman”.

Nu är det mycket svårfiskat! Flöde 570 kbm/s. Foto 16 maj 2018.

Nu är det lättfiskat ner mot nacken. Flöde 45 kbm/s. Foto 19 augusti 2018.

Nedströms Järnvägsforsen mot ”Grimman”. Färdigt biotopvårdsprojekt där bl.a. det gamla järnröret är bortgrävt. Nu är det en mycket bra flugfiskeplats då flödet är lågt. Flöde 45 kbm/s. Foto 19 augusti 2018.

Bildgalleri över ”Grimman” under årens lopp.
Klicka på en miniatyrbild för att få mera info…

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.

Med Järnvägsforsen, ”Grimman”, Mjösundsedan, ”Akvariet” och Tolfströmmen – sista forsen i Ljungan.
Järnvägsforsen och ”Grimman” blev kraftigt förändrade efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron. Dessa grävningar fortsatte
under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotopvårds arbeten vid ”Grimman” i juli månad 2003, även 2017 och 2018.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

Under senare år har älven ändrats mycket, kraftig isgång, biotopvårds projekt m.m.
Älvens huvudfåra är nu där det tidigare fanns ett minikraftverk.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)